Verejné obstarávanie

Zadávanie zákaziek materskou školou a školskou jedálňou materskej školy Bohrova 1  je zverejňované na internetovej stránke Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka – www.strediskoskole.sk