S kým spolupracujeme

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: S kým spolupracujeme

Na tejto stránke nájdete spoločnosti a ich projekty, do ktorých sme aktívne zapojení.

Ak poznáte ďalšie zaujímavé projekty, prosím, zašlite nám informáciu mailom alebo osobne p. riaditeľke MŠ. Ďakujeme!

 

ŠKOLSKÉ OVOCIE

Po reforme spoločnej organizácie trhu v sektore ovocia a zeleniny v roku 2007 sa pristúpilo k príprave právneho predpisu pre zavedenie pravidelných dodávok ovocia a zeleniny do vzdelávacích zariadení. Predpis Rady EÚ bol zverejnený v Úradnom vestníku začiatkom roka 2009 ako nariadenie Rady (ES) č. 13/2009 z 18. decembra 2008 (ďalej len „NR (ES) č. 13/2009“).

Všeobecným cieľom je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí, vplývať na zmenu ich stravovacích návykov a predchádzať chorobám z nadhmotnosti a obezity.

SEWA

Poslaním spoločnosti je ponúkať vysoko kvalitné a nákladovo efektívne riešenia recyklačných služieb ako benefit pre výrobcov, členov, spotrebiteľov a v neposlednom rade aj pre životné prostredie a spoločnosť. Materská škola je zapojená do programu Vymeňte staré počítače za futbalové lopty – ekologická kampaň zberu elektroodpadu (elektrozariadení, obalov, prenosných batérií a akumulátorov) zo vzdelávacích inštitúcií.

Našej MŠ bol udelený certifikát zodpovednej školy – Zelený certifikát.

www.sewa.sk

 

OLOMÁNIA

  • je to dlhodobý zábavno-vzdelávací program pre žiakov bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl, ktorý sa snaží vychovávať účastníkov k separovaniu odpadu a tým chrániť životné prostredie.

Hlavná myšlienka projektu: „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“

Olománia – celoročná súťaž pre deti, ktorej cieľom je naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť. Riadi sa myšlienkou – Každý účastník Olománie je víťaz.

Zvolený nástroj marketingovej komunikácie súťaž a forma jednotlivých podujatí, festival, výstava, exkurzia, športové podujatia zaraďuje projekt medzi jedinečné svojho druhu nielen  v odvetví odpadového hospodárstva.

Cieľom projektu je prostredníctvom najmladšej generácie Bratislavčanov osloviť všetkých obyvateľov hlavného mesta. Presvedčiť ich, že o kvalite ich života a života ich potomkov nerozhodujú iní, ale predovšetkým oni sami.

Organizátorom projektu: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke OLO a.s.

www.olomania.sk

 

Cart4Future s.r.o. – ZBERNÝ BOX

Spoločnosť Cart4Future ponúka veľmi jednoduchý a ekologický spôsob recyklácie použitých cartridgov a tonerov. Naplnený zberný box vymenia za bonusové body,  ktoré  môžeme vymeniť za darčeky z katalógu odmien.

www.zbernybox.sk

 

Recyklohry

Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

RECYKLOHRY rozvíjajú vzťah detí k životnému prostrediu formou tematických hier, praktických činností, kvízov a menších projektov, ale tiež osobné skúsenosti detí pri zbere vyslúžilého drobného elektrozariadenia a použitých batérii. Za plnenie úloh a zber získavajú školy body, ktoré si potom môžu v našom špeciálnom internetovom katalógu vymeniť za rôzne odmeny charakteru výtvarných či športových potrieb, hier, školských pomôcok, alebo tiež vstupeniek do divadiel, kín a zoo.

 www.recyklohry.sk