S kolobežkou do škôlky

Cieľom nášho projektu bolo vybudovanie dopravného ihriska pre deti predškolského veku, na školskom dvore našej materskej školy, aby  pomocou praktického vyučovania a zážitkového učenia získali požadované kompetencie z oblasti dopravnej výchovy a tým sme ešte aktívnejšie mohli napĺňať ciele, ktoré sme si stanovili v projekte Kolobežka rýchlo bežká…

Vytvorením upravenej rovnej plochy s vyznačenými cestami, prechodmi pre chodcov, bezpečnej z hľadiska mobility detí na detských kolobežkách, odrážadlách, trojkolkách  a bicykloch, označenú dopravnými značkami získame priestor na stimulovanie psychomotorických kompetencií detí v oblasti dopravnej výchovy na vlastnom území.

Jeden známy citát hovorí: “Lepšie jedenkrát zažiť ako stokrát počuť“. Týmto heslom sa chceme riadiť aj v našej materskej škole pri realizácii rôznych aktivít, samozrejme aj týkajúcich sa dopravnej výchovy. Chceme, aby práca s touto témou mala interaktívny charakter, čo znamená aby samotné deti neboli len prijímateľmi informácií, ale aby samostatne vstupovali do realizácie programu

Našou snahou bolo vybudovať dopravné ihrisko na školskom dvore pri našej materskej škole, kde by si deti teoretické poznatky z dopravnej výchovy vedeli vyskúšať v praktickej rovine a získali by tak zručnosti pre bezpečné zvládnutie jazdy na detských dopravných prostriedkoch. To sa nám aj s podporou Nadácie Volkswagen, mestskej časti Bratislava-Petžalka a v neposlednej rade aj s pomocou rodičovskej verejnosti podarilo. V dostupnej blízkosti materskej školy takáto plocha chýbala. V budúcnosti v rámci spolupráce môže slúžiť aj susedným materským a základným školám pri realizácii dopravnej výchovy.

Nezanedbateľným prínosom projektu má byť aj to, že si deti uvedomia, že musia byť na ceste viditeľné. K nešťastiu  prichádza často preto, lebo vodič  dieťa na ceste jednoducho nezbadá. Hroziace riziko môžeme znížiť tým, že budeme deti učiť používať na oblečení reflexné prvky tak, aby  vodič už z diaľky zbadal dieťa a zvýšil svoju pozornosť. Projekt tak prispeje k zníženiu nehodovosti na cestách a zvýši povedomie detí o cestnej premávke.

ihrisko