Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2018/2019

Date: marec 2, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov prijímať deti v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2018/2019

v termíne od 16.apríla do 27.apríla 2018

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Petržalka v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) budú prijímať:

a) spravidla deti vo veku od 3 rokov (deti, ktoré v roku 2018 dovŕšia vek 3 rokov) do 6 rokov ich veku

b) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť predškolskú dochádzku

c) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí predložia žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s potvrdením o zdravotnom stave, vrátane očkovania. 

V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z.  o materskej škole v znení vyhlášky č. 3082009 Z.z. určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou dňa 13.2.2017 ostatné podmienky prijímania detí:

a) prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú súrodenca v MŠ Bohrova

Žiadosti na školský rok 2018/19 sa budú prijímať v stanovenom termíne v tomto čase:

v pondelok od 8,00  do 17,00 hod.

v utorok až piatok od 10,00 do 13,00 hod v kancelárii riaditeľky MŠ.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka zákonným zástupcom najneskôr do 15.06.2018.

Tlačivo  žiadosti nájdete v časti Dokumenty.