Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2019/2020

Date: február 15, 2019 Author: borkacik Categories: Prijímanie detí do materskej školy

Logo

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční v termíne

 od 8. apríla do 16. apríla 2019
v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), v zmysle § 59 ods. 1 školského zákona, budú prijímať:
a) spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,
b) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku (deti, ktoré do 31.08. 2019 dovŕšia 5 rokov),
c) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí predložia žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s potvrdením o zdravotnom stave – tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“ (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.petrzalka.sk v oblasti školstvo a z internetovej stránky  MŠ.

V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z.  o materskej škole v znení vyhlášky č. 3082009 Z.z. určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou dňa 14.2.2019 ostatné podmienky prijímania detí:

a) prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú súrodenca v MŠ Bohrova

Žiadosti na školský rok 2019/20 sa budú prijímať v stanovenom termíne v tomto čase:

v pondelok od 8,00  do 17,00 hod.

v utorok až piatok od 10,00 do 15,00 hod v kancelárii riaditeľky MŠ.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka zákonným zástupcom najneskôr do 14.06.2019.

Tlačivo  žiadosti nájdete v časti Dokumenty.