Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/2018

Date: február 20, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať pre školský rok 2017/2018:

a) spravidla deti vo veku od 3 rokov (deti, ktoré v roku 2017 dovŕšia vek 3 rokov) do 6 rokov ich veku

b) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť predškolskú dochádzku

c) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí predložia žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s potvrdením o zdravotnom stave, vrátane očkovania. 

V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z.  o materskej škole v znení vyhlášky č. 3082009 Z.z. určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou dňa 13.2.2017 ostatné podmienky prijímania detí:

a) prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú súrodenca v MŠ Bohrova

Žiadosti na školský rok 2017/18 sa budú prijímať v termíne od 19. apríla do 03. mája 2017 v čase od 11,00 – 13,00 hod. v kancelárii riaditeľky MŠ.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka zákonným zástupcom najneskôr do 09.06.2017.

Formulár žiadosti nájdete v časti Dokumenty.