Platby

Príspevok na čiastočnú úhradu poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

S účinnosťou od 1.9.2008 výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.( zákon č. 245/2008 Z.z., §28 ods. 5) zriaďovateľ.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 v súlade so zákonom č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje toto všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka.

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole do 31. októbra 2019 prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 30 €/mesiac/dieťa, ktorý sa znižuje na 2. dieťa o 3 € menej zo základnej  výšky príspevku, na 3. dieťa o 5 € menej zo základnej  výšky  príspevku a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. Zníženie príspevku sa neuplatní na dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu a je rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výška príspevku 30,- €  

 2) Za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. novembra 2019 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa príspevok v nasledovnej výške:

 1. v prípade, že dieťa má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka minimálne 1 rok pred nástupom do materskej školy je výška príspevku 30 €/mesiac/dieťa,
 2. v ostatných prípadoch je výška príspevku 100 €/mesiac/dieťa.

3) Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Zákonný zástupca dieťaťa dostane pridelený variabilný symbol, pod ktorým bude uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na účet SSŠ a ŠZ Bratislava-Petržalka. Pokiaľ dôjde k nezrovnalostiam v platbách, alebo reklamácii zákonný zástupca bude komunikovať s pracovníkom SSŠaŠZ Bratislava – Petržalka, kde uvedie pridelený variabilný symbol dieťaťa. Rodič je povinný príspevok uhradiť v uvedenom termíne.

4)  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

 1. má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom  dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
 3. je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 4. má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

5) Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku  príspevku podľa odseku 1.

6) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

 

IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323

variabilný symbol: 9110/xxxx

špecifický symbol: 09/2019, 10/2019…  

Poplatok za stravovanie

1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov.

2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

3) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného jedla pre dieťa navštevujúce materskú školu rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky je 1,20 €/deň. Rozdiel medzi finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

4) Dotácia na deti a žiakov, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu konzumovať stravu pripravovanú v školskej jedálni zriaďovateľ vypláca zákonným zástupcom na účet, na základe účasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese po predložení potvrdenia od odborného lekára o potrebe diétneho stravovania.

5) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza:

 1. zákonný zástupca za dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky a nemá nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom,
 2. zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14:00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni,
 3. Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy je zákonný zástupca povinný oznámiť vopred, najneskôr do 14,00 h predchádzajúceho dňa, telefonicky alebo osobne. Ak sa tak nestane, rodič plne hradí stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberáv prvý deň choroby môže zákonný zástupca obed pre dieťa odobrať

6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/dieťa, vrátane dieťaťa ktorému zákonný zástupca zabezpečuje stravu donáškou.

 • desiata 0,38 €
 • obed 0,90 €
 • olovrant 0,26 €
 • režijné náklady 0,40 €

         SPOLU 1,94 €/deň