Orientačné testy školskej zrelosti predškolákov

Date: január 21, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Depistážne psychologické vyšetrenie sa realizuje u detí v príedškolskom roku materskej školy s cieľom zmapovať ich aktuálnu úroveň kognitívnych schopností a zručností a tým včas identifikovať deti, ktoré vykazujú znaky  nerovnomernosti psychického a osobnostného vývinu z hľadiska ich očakávaného zaškolenia. Včasná identifikácia týchto detí napomôže k optimalizácii  ich prípravy k zaškoleniu a tým zníži u nich predpoklad odkladu povinnej školskej dochádzky, event. napomôže predísť možným následným ťažkostiam a neúspechu v škole. Depistážne psychologické vyšetrenie prebieha skupinovou formou v prostredí materskej školy. Psychologička diagnostikujú deti v skupinkách. Psychodiagnostika trvá približne 45 minút. Po depistážnom psychologickom vyšetrení prebieha, pod podmienkou súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa, interpretácia zistení pedagogičkám materskej školy, ktoré tieto informácie môžu ďalej zužitkovať vo svojej ďalšej práci s dieťaťom.  V prípade záujmu poskytujeme individuálne psychologické  poradenstvo a konzultácie pre rodičov detí s nerovnomerným až rizikovým psychickým vývinom. V nadväznosti na depistáž je vhodné realizovať samotné psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti individuálnou formou v zariadení CPPPaP podľa doporučenia psychologičky.

Depistáž predškolákov sa uskutoční:

      1. skupina 18.1.2018

      2.skupina 23.1.2018

      3. skupina 30.1.2018

O termíne stretnutia rodičov so psychoplogičkou Vás budeme včas informovať.