Interaktívnou cestou spoznaj svoje mesto

Trieda mravčekov z MŠ Bohrova sa tento školský rok, vzhľadom na polohu materskej školy, zamerala v rámci obohacovania školského vzdelávacieho programu predovšetkým na témy spojené s našim hlavným mestom – mestom Bratislava a na jeho mestskú časť Petržalka, kde naša materská škola sídli.

Vytváraním vzťahu k nášmu mestu, jeho histórii i súčasnosti, tradíciám a zvykom, ktoré sú preň typické sa snažíme o výchovu novej generácie obyvateľov nášho mesta. Tým, že práca s digitálnymi prostriedkami nie je pre dnešné deti veľkou neznámou, chceme aj my vo výchovno-vzdelávacom procese využívať čo najmodernejšie technológie, s ktorých pomocou deti získajú základy digitálnej gramotnosti a vedia tieto zručnosti uplatniť pri vyhľadávaní a spracovávaní informácií za aktívnej účasti na vlastnom vzdelávaní. Digitálne technológie sú v našej materskej škole ponímané ako jeden z prostriedkov  výchovno-vzdelávacej činnosti, ich využívanie má jasne stanovené pravidlá.Vytvorením vlastného projektu sme sa pokúsili o získanie finančných prostriedkov cez Nadáciu Volkswagen na zakúpenie interaktívnej tabule.

Na našu veľkú radosť bolo naše snaženie korunované úspechom a už štyri mesiace môžeme našu prácu obohacovať aj o prácu s ňou.  V rámci projektu sa deti zoznámili s historickým centrom Bratislavy jazdou s Vláčikom Prešporáčikom, vydali sa turistickou vychádzkou po stopách korunovačnej cesty v centre mesta, zúčastnili sa v spolupráci s miestnou knižnicou Prokofievova na  niekoľkých interaktívnych výstavách súvisiacich s našou témou, tvorili spoločne maľované čítanie o našom meste, plagát, kalendár, prezentáciu, riešili rôzne aktivity so zameraním na život v našom meste pomocou didaktických softvérov.   Množstvo výtvarných prác individuálnych i kolektívnych prispelo tiež k osvojeniu si tejto témy. Deti mali radosť z besedy s rodákom z Petržalky, ktorý nám porozprával ako naša mestská časť vyzerala v dobe jeho detstva.Projekt – Interaktívnou cestou spoznaj svoje mesto – a aj jeho realizácia bol veľkým prínosom pre našu triedu, deti i rodičov, ktorí sa cez deti  a ich zážitky či informácie dozvedali o meste kde žijú veci, o  ktorých doposiaľ možno ani netušili.

inetraktivna-tabula