Kolobežka rýchlo bežká…

V predškolskom veku  sa deti málokedy stanú obeťami dopravných nehôd najmä preto, lebo každý ich krok  kontrolujú dospelé osoby alebo starší súrodenci. S nástupom do školy nehodovosť detí prudko stúpa. Školáci na ceste  do školy sa musia samostatne orientovať a  riešiť  dopravné situácie. Nesprávne konanie  má za následok dopravnú nehodu

Aby sme predišli tragédiám na cestách, je dôležité, aby sme dopravnej výchove detí v predškolskom veku venovali veľkú pozornosť a sami im  boli  príkladom. Dopravná výchova vychádza zo špecifického poznania telesného a pohybového vývinu detí. V predškolskom veku  sa očividne mení telesná konštitúcia dieťaťa. Jeho organizmus rastie a silnie a postupne môže vykazovať čoraz lepšie a väčšie výkony, dieťa však ešte nemá vyvinutý odhad čo aj naozaj dokáže. Vnímanie je pre dieťa v predškolskom veku najdôležitejšie zo všetkých poznávacích procesov. Preto ho treba rozvíjať a usmerňovať aj v oblasti bezpečnosti na ceste.

Je dôležité, aby vzdelávanie detí v tejto oblasti prebiehalo formou rozhovorov, interaktívnych cvičení, tvorivých dielní, prednášok a najmä praktických cvičení na dopravnom ihrisku, tak, aby všestranne napomáhalo deťom zvyšovať  informácie o bezpečnosti na cestách, správnom správaní sa detí na ceste i chodníku, informácie o zodpovednom správaní sa chodcov, kolobežkárov, cyklistov i šoférov. Aby sme naplnili túto našu víziu pokúsili sme sa o získanie grantu z Nadácie Volkswagen na realizáciu nášho projektu. S radosťou sme prijali správu, že naša snaha bola korunovaná úspechom.

Preto chceme aj touto cestou poďakovať Nadácii Volkswagen za podporu. Získané finančné prostriedky využijeme na nákup kolobežiek a reflexnýxh viest pre deti, na návštevu dopravného ihriska a zaplatenie autobusu, ktorý nás tam odvezie, na zakúpenie interaktívneho CD s dopravnou tematikou …