Vráťme Petržalke jej zelenú tvár

Slovenská agentúra životného prostredia prostredníctvom zeleného vzdelávacieho fondu vydala výzvu koncom roka 2017 o zapojenie sa do jej grantového programu. Poslaním Zeleného vzdelávacieho fondu je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike. Zapojili sme sa projektom “Vráťme Petržalke jej zelenú tvár”, ktorého cieľom bolo  poskytnúť deťom i rodičom primerané poznatky o ochrane a starostlivosti o životné prostredie, rozvíjať emocionálny vzťah k prírode a ochrane životného prostredia,  naučiť sa vnímať krásu prírody,  naučiť sa niesť za svoje konanie zodpovednosť,  rozvíjať motorické zručnosti a pracovné návyky potrebné pri ochrane životného prostredia,  zlepšovať povedomie o ochrane životného prostredia prostredníctvom detí i medzi rodičmi … Cieľovou skupinou projektu boli deti vo veku 3-6 rokov navštevujúce materskú školu. Deti boli formou zážitkového učenia a rôznych aktivít vedené k tomu, aby pochopili že od nich záleží dnes ako bude naša Zem vyzerať o dvadsať či tridsať rokov. Cez deti a ich aktivity sme nepriamo pôsobiť aj na rodičov, starých rodičov a obyvateľov v susedstve.  Vďaka finančnej podpore ZVF sme mali dostatok prostriedkov na rôzne tvorivé aktivity s environmentálnou tematikou, naučili sme sa pracovať s mikroskopom, navštívili sme botanickú záhradu, starali sme počas celého roka o zeleninu vo vysokých záhonoch a o kvetinky v skalkách, vybudovali sme si v átriu Enviroučebňu. Spoločne s rodičmi i deťmi zo susednej základnej školy sme oslávili Deň Zeme, pripravili kultúrna program, ktorého spoločnou myšlienkou bola práve ochrana životného prostredia. Projekt prispel k zvýšeniu environmentálneho povedomia detí predškolského veku, žiakov ZŠ, rodičov i širšej verejnosti o ochrane prírody priamym zapojením zainteresovaných subjektov do aktivít v teréne spojených so starostlivosťou o životné prostredie a realizáciou cyklu výchovno-vzdelávacích aktivít a programov. Projekt bude mal pozitívny vplyv na zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi zainteresovanými subjektmi, výmenu informácií a skúseností v oblasti ochrany a starostlivosti o životné prostredie. Výstupy z projektu sú použiteľné v rámci environmentálnej a regionálnej výchovy a v ďalších aktivitách smerujúcich k zvyšovaniu environmentálneho povedomia. Už existujúca školská záhrada, ktorá je aj predmetom projektu, bude naďalej slúžiť pre potreby praktickej environmentálnej výchovy. Aktivity v rámci environmentálneho výchovného programu budú využiteľné aj pre ostatné školy a širšiu verejnosť (zelený koncert, tvorivé dielne, výstavy, hry, besedy).