Granty

Na tejto stránke nájdete projekty, vďaka ktorým sme získali dotáciu alebo grant pre našu MŠ.
Ak poznáte ďalšie zaujímavé projekty, nadácie, príp. iné organizácie, vďaka ktorým by sme vedeli získať materiálové vybavenie alebo peniaze napr. na rekonštrukciu MŠ a skvalitniť tak deťom pobyt v škôlke, prosím, zašlite nám informáciu e-mailom alebo osobne p. riaditeľke MŠ.
Ďakujeme!

UROK  2012

Nadácia Volkswagen Slovakia – zamestnanecký projekt – Interaktívnou cestou k spoznaniu svojho mesta

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                         

Zamestnanec: Róbert Szabó

Termín realizácie:  január-jún 2012                                              

Získaný grant vo výške 1000,-€

Cieľom projektu bolo zabezpečiť interaktívnu tabuľu pre triedu mravčekov, aby mohli novým spôsobom prijímať informácie o meste, ktorom žijú. Dnešné deti poznajú viac dovolenkové destinácie ako rodné mesto. Vďaka polohe materskej školy blízko centra hlavného mesta, máme možnosť túto realitu zmeniť. Integrovať a zjednocovať, to je základnou myšlienkou našej snahy, aby si učiteľka pomocou interaktívnych nástrojov pripravila vzdelávaciu aktivitu, motivačnú úlohu, príklady či edukačnú aktivitu podľa vlastných predstáv a požiadaviek detí.

 

UROK 2013

Nadácia Volkswagen Slovakia – zamestnanecký projekt – Kolobežka rýchlo bežká …

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                          

Zamestnanec: Peter Gajdošík

Termín realizácie:  november 2013 -jún 2014                                  

Získaný grant vo výške 1000,-€

Pre účinnú dopravnú výchovu v podmienkach materskej školy je treba zabezpečiť systém špeciálnych podmienok určených pre deti predškolského veku, t.j. návštevu dopravného ihriska, dostatok kolobežiek a odrážadiel pre deti, poznávanie dopravných značiek a dopravného značenia na cestách. Nezanedbateľným prínosom projektu má byť aj to, že si deti uvedomia, že musia byť na ceste viditeľné. K nešťastiu  prichádza často preto, lebo vodič  dieťa na ceste jednoducho nezbadá. Hroziace riziko môžeme znížiť tým, že budeme deti učiť používať na oblečení reflexné prvky tak, aby  vodič už z diaľky zbadal dieťa a zvýšil svoju pozornosť. Vzhľadom k tomu, že naša materská škola nedisponuje dostatkom pomôcok na realizáciu dopravnej výchovy a v našom blízkom okolí sa nenachádza ani dopravné ihrisko, využijem získané finančné prostriedky na nákup nových hrových prvkov z oblasti dopravnej výchovy, na zaplatenie autobusu, ktorý by nás vozil na dopravné ihrisko, na nákup reflexných viest pre deti a na nákup deťmi obľúbených kolobežiek.

 

UROK 2014

Nadácia Volkswagen Slovakia – grantový program “Bezpečne na cestách” –  S kolobežkou do škôlky

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                                      

Termín realizácie:  máj 2015-november 2015                                  

Získaný grant vo výške 3000,-€

Cieľom projektu bolo vybudovať dopravné ihrisko na školskom dvore pri našej materskej škole, kde by si deti teoretické poznatky z dopravnej výchovy vedeli vyskúšať v praktickej rovine a získali by tak zručnosti pre bezpečné zvládnutie jazdy na detských dopravných prostriedkoch. V dostupnej blízkosti materskej školy takáto plocha chýba. V budúcnosti by mohla slúžiť v rámci spolupráce so susednou základnou školou aj starším deťom pri realizácii dopravnej výchovy v škole.

Projekt sa nám podarilo zrealizovať aj s finančnou pomocou Mestskej časti Bratislava Petržalka.

 

orange_nadacia_logo

ROK 2015

Nadácia Orange Slovensko – zamestnanecký projekt – V zdravom tele, zdravý duch

 

Autor projektu: Michal Pokorný, Andrej Kmeť (zamestnanci – rodičia), Iveta Bosnyáková (učiteľka MŠ)                                                     

Termín realizácie:  apríl-jún 2015                                  

Získaný grant vo výške 1400,-€

MŠ Bohrova v Bratislave sa zvýšenou formou venuje pohybovým aktivitám svojich detí. V areáli MŠ sa nachádzajú rôzne staršie hracie prvky, ale viaceré z nich je už potrebné vymeniť alebo obnoviť. Zamestnanci spoločnosti Orange v spolupráci s Rodičovským združením pri materskej škole Bohrova 1 by chceli zakúpiť a osadiť nový lanový herný prvok, kresliace exteriérové tabule a obnoviť náter na existujúcich herných prvkoch. Finančné prostriedky budú použité na nákup lanových prvkov.

 

UROK 2016

Nadácia Volkswagen Slovakia – grantový program “Nemčina do materských škôl” – WIR LERNEN DEUTSCH

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                                      

Termín realizácie:  júl 2016-jún 2017                                   

Získaný grant vo výške 2200,-€

Náš projekt ponúka hravou formou vzbudiť záujem u detí o nemecký jazyk prostredníctvom hier, piesní, riekaniek, pracovných listov a aktivít na interaktívnej tabuli. V čase keď sa ovládanie anglického jazyka považuje za samozrejmosť ponúkame možnosť oboznámiť sa s nemeckým jazykom, ktorý sa pred mnohými rokmi na našej materskej škole už vyučoval. Deti našej materskej školy pochádzajú väčšinou z mestskej časti, ktorá priamo susedí s Rakúskom, často túto krajinu s rodičmi navštevujú a preto bude v budúcnosti ich výhodou ak sa budú vedieť dohovoriť. Ak ich  oboznámenie s jazykom zaujme natoľko, že v ňom budú aj v neskoršom veku pokračovať, budeme považovať za úspech  

                               

   ROK 2017

   Nadácia Slovenskej sporiteľne – zamestnanecký grantový program “Euro k euru 2017” –  Ekoborkáčik

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                      

Zamestnanec: Ing. Katarína Mészárosová                                                     

Termín realizácie:  jún 2017-september  2017                   

Získaný grant vo výške 1000,-€

Cieľom nášho projektu je vytvoriť u detí také vzorce správania, ktoré budú viesť k ochrane životného prostredia. Vytváraním vhodných podmienok, realizovaním zážitkového učenia a rôznymi hrovými aktivitami vychovávať deti k vnútornému sa stotožneniu sa s prírodou. Všetky plánované aktivity sú založené na aktívnej účasti detí, nie len na pasívnom prijímaní informácií. Našou snahou je vzbudiť záujem u detí i rodičov o prostredie v ktorom žijú, chrániť ho a skrášľovať. Na školskom dvore vybudujeme vysoké záhony, kde budú deti samé pestovať bylinky či drobné úžitkové rastliny. Zakúpime nádoby na separovaný odpad, na školský dvor povešiame vtáčie búdky a hmyzie hotely. 

 

Nadácia Volkswagen Slovakia – zamestnanecký projekt – Na našom dvore bezpečne

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                     

Zamestnanec: Peter Gajdošík

Termín realizácie:  jún 2017-september  2017                        

Získaný grant vo výške 1000,-€

Cieľom projektu je zabezpečiť bezpečné dopadové plochy pod hracie prvky na našom školskom dvore. Počas uplynulých rokov sa nám podarilo zakúpiť na školský dvor množstvo hracích prvkov, ktoré deti počas pobytov vonku využívajú. Nie všetky však spĺňajú dnešné nároky na bezpečnosť detí. Preto získané finančné prostriedky využijeme na dobudovanie dopadovej plochy pod drevený domček so šmykľavkou a na zakúpenie sietí na pieskovisko, ktoré ho ochránia pred neželanými nečistotami a prispejú tak k hygienickejšiemu prostrediu pre deti.

 

Nadácia Volkswagen Slovakia – Nemčina do materských škôl – dodatočná podpora

 

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                                     

Termín realizácie:  september 2017-jún 2018                        

Získaný grant vo výške 1000,-€

Cieľom projektu bolo nadviazať na úspešnú realizáciu výuky nemeckého jazyka formou krúžku podporenou Nadáciou Volkswagen Slovakia v minulom školskom roku. V predchádzajúcom období začínali s výukou 4-5-ročné deti, ktoré tento rok vo výuke pokračovali a pridali sa nové deti z triedy mravčekov, ktoré tiež základy nemeckého jazyka formou riekaniek, piesní, básní a hier úspešne zvládli. 

 

 Nadácia Slovenskej sporiteľne – Modrý motýľ

 

 

Autor projektu: Mgr. Katarína Mészárosová                                                       

Termín realizácie:  november 2017- december  2017            

Získaný grant vo výške 3000,-€

Projekt bol zameraný na vytvorenie nového edukačného priestoru v materskej škole. Vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne sa nám podarilo zrekonštruovať spoločný priestor, ktorý slúži na stretávanie sa detí v ranných a poobedných hodinách, na divadelné predstavenia, besiedky či realizáciu stretnutí s rodičmi i starými rodičmi našich detí. Spoločný priestor a jedáleň sme s pomocou rodičov vymaľovali a zakúpili sme nový nábytok (vstavanú skriňu, police, kryty na radiátory a posuvné dvere medzi jedálňou a spoločným priestorom) a koberec. Po skoro tridsiatich rokoch si rekonštrukciu tento priestor zaslúžil. 

            

                                                ROK 2018

Slovenská agentúra životného prostredia – Vráťme Petržalke jej zelenú tvár

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová

Termín realizácie: apríl 2008 – apríl 2019                                

Získaný grant vo výške: 1375,15 €

Cieľom projektu bolo vytvoriť u detí také vzorce správania, ktoré budú viesť k ochrane životného prostredia. Chceli sme pôsobiť hlavne na emocionálnu stránku detí, budovaním pocitu úcty ku všetkému živému a prebúdzaním pocitu spoluzodpovednosti za stav a ďalší vývin životného prostredia. Zámerom bolo zorganizovať environmentálny výchovný program pre deti predškolského veku a žiakov okolitých ZŠ priamo v areáli MŠ Bohrova 1, Bratislava praktickou formou v areáli MŠ, nakoľko školské záhrady majú obrovský potenciál pre vzdelávanie. Súčasťou projektu bolo aj organizácia tvorivých dielní, besied, hier, súťaží a interaktívnych podujatí s environmentálnym zameraním. Projekt využitím experimentálnej a zážitkovej formy výchovy a vzdelávania podporil utvorenie pozitívneho vzťahu detí k prírode ich aktívnym zapojením do činností súvisiacich napr. s vysádzaním rastlín a starostlivosťou o ne. Projekt bol realizovaný v mestskej časti Petržalka, v jednom z najhustejšie obývaných sídlisk Slovenska a strednej a východnej Európy.

 

     

     Nadácia Volkswagen Slovensko – zamestnanecký projekt – Záhradná sprcha pre škôlkárov

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                      

Zamestnanec: Ing. Marcela Gvothová

Termín realizácie: apríl 2018 – jún 2018                                   

Získaný grant vo výške 1000,-€

Cieľom projektu bolo vytvorenie priestoru pre deti predškolského veku zabraňujúce prehriatie organizmu počas letných mesiacov a spríjemniť im pobyt na školskom dvore. Keďže najradšej trávia deti svoj čas v spoločných hrách s kamarátmi vonku, najmä za pekného letného počasia, vieme im touto cestou zabezpečiť bezpečné a hygienické ovlažovanie a otužovanie sa.

 

orange_nadacia_logo

 

         Nadácia Orange – zamestnanecký projekt – Radosťou z pohybu ku zdraviu

 

Autor projektu: Martin Gula

Termín realizácie:  máj 2018 – september 2018                           

Získaný grant vo výške 750,-€

Neoddeliteľnou súčasťou každej materskej školy je školský dvor. Pobyt na ňom si užívajú všetky deti. Keďže niektoré hrové prvky na našom dvore už doslúžili, boli sme nútený ich z dôvodu bezpečnosti demontovať. Preto sme radi že ich vďaka podpory z nadácie Orange môžeme nahradiť novými, bezpečnými hracími prvkami. Tu si budú môcť deti zdokonaľovať pohybové schopnosti, telesnú zdatnosť či výdrž, učiť sa zodpovednosti, vytrvalosti a trpezlivosti.

 

    

Nadácia Volkswagen Slovensko – Zelená dobrovoľníkom – Spolu a radostne

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                        

Termín realizácie: máj 2018 – jún 2018                                  

Získaný grant vo výške 500,-€

Cieľom tohto projektu bolo spojiť svoje sily pre dobrú vec. Areál našej materskej školy píše pomaly tridsaťročnú históriu a preto vyžaduje menšiu revitalizáciu. Spojením spoločných síl mnohých našich rodičov a pedagógov sme chceli namaľovať hrové prvky, lavičky, hojdačky aj fasádu okolo materskej školy. Výsadbou kvetín do pneumatikovej pyramídy sme si tiež skrášlili dvor. Vďaka podpore z Nadácie Volkswagen Slovakia sa nám náš cieľ podarilo splniť.

 

   Nadácia EPH – Eviroučebňa v materskej škole

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                        

Termín realizácie: august 2018 – október 2018                                  

Získaný grant vo výške 1000,-€

Cieľom projektu bolo vybudovať v areáli materskej školy enviroučebňu v prírodnom prostredí. Realizáciou nášho projektu sme posunuli vzdelávacie aktivity pre deti z triedy do prírodného prostredia. Vzdelávanie detí a hry prebiehajú priamo na čerstvom vzduchu, bez ohľadu na počasie. Realizácia projektu prispela k zmene prostredia vyučovacieho procesu, k zlepšeniu vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy, ku kreativite detí, ku skrášleniu a zatraktívneniu areálu MŠ.

                                                                

                                     

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity – Pohybom ku zdraviu

 

 

Autor projektu: Ing. Katarína Mészárosová                                        

Termín realizácie: august 2018 – október 2018 

Získaný grant vo výške 1000,-€

Neoddeliteľnou súčasťou každej materskej školy je školský dvor. Pobyt na ňom si v prípade priaznivého počasie užívajú všetky deti. Keďže hrové prvky na našom školskom dvore majú už svoj vek a z dôvodu bezpečnosti detí sme boli nútení niektoré odstrániť, chceli sme  ich nahradiť novými a hlavne bezpečnými. Zakúpili sme univerzálny hrací prvok na školský dvor tzv. chodník odvahy, na ktorom budú si môcť deti zdokonaľovať pohybové kompetencie, telesnú zdatnosť a výdrž, učiť sa vytrvalosti, zodpovednosti a trpezlivosti. Vieme, že dnes sa všeobecne menej deti hýbu, sú chorľavejšie a majú horšiu koordináciu pohybu, preto je potrebné ich podporovať a motivovať k pohybu.

 


  Bratislavský samosprávny kraj – Participatívny rozpočet – Magický svet škôlkára

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                        

Termín realizácie: august 2018 – november 2018

Získaný grant vo výške 4942,-€

Cieľom projektu bolo priniesť do materskej školy nový spôsob prístupu k informáciám pre deti predškolského veku didaktickou pomôckou, pri ktorej si najmenšie deti rozvíjajú hrubú motoriku, zrakovo-pohybovú koordináciu, postreh a v neposlednom rade objavujú nové informácie. Digitálne technológie nie sú dnes pre deti nič nového, prinášajú si už z domu elementárne počítačové zručnosti, ktoré dokážeme s touto didaktickou pomôckou náležite rozvíjať a popritom aj naučiť deti pravidlám využívania digitálneho svet. Pri tejto technike je obraz premietaný zo špeciálneho projektora na bielu plochu na zemi, takže deti pri nej môžu pracovať v im prirodzenej polohe v ľahu, sede či kľaku. Cieľom tohto projektu bolo integrovať digitálne technológie do každodenných aktivít detí a podporovať tak rozvoj elementárnych počítačových zručností. Súčasťou projektu je okrem zakúpenia Magic boxu aj vybavenie tried ďalšími digitálnymi pomôckami ako je interaktívna stena, autíčko Pro-Boot, včielka Bee-Boot, audio systém Easi-Ears. Je nesmierne dôležité, aby naše deti napredovali a už v ranom veku mali možnosť rozvíjať si technické zručnosti a získavať tak digitálne kompetencie. Všetky tieto digitálne pomôcky pomáhajú preniesť dieťa do fascinujúceho sveta hier, pohybových aktivít i interaktívnej výučby rôzneho zamerania. Preberané témy v prostredí materskej školy využívaním digitálnych pomôcok podporujú vnímanie detí viacerými zmyslami, teda nie len vizuálne ale aj auditívne. Uľahčuje to chápanie nových poznatkov a ich opakovanie je zase efektívnejšie. V rámci digitálnej gramotnosti che byť MŠ Bohrova školou, ktorá využíva najmodernejšie technológie vo vzdelávaní, v ktorej deti získajú základy digitálnej gramotnosti a tieto vedia aj uplatniť v praxi pri vyhľadávaní a spracovávaní informácií a tak sa aktívne zúčastňovať na vlastnom vzdelávaní. Digitálne technológie sú v však v našom prostredí vnímané len ako prostriedok výchovno-vzdelávacej činnosti a ich využívanie má jasne stanovené pravidlá.

                                ROK 2019

 

 Nadácia Telekom – Ekoučebňa

 

Autor projektu: Ing. Katarína Mészárosová

Zamestnanec: Martin Sasko                                      

Termín realizácie: apríl 2019 – jún 2019     

Získaný grant vo výške 922,-€

Našou snahou v materskej škole je posúvať vyučovanie za hranice bežného sedenia v triede alebo edukačnej miestnosti smerom do exteriéru. V materskej škole sa nám už podarilo v rámci pravidelných brigád rodičov a priateľov detí navštevujúcich MŠ vybudovať ekoučebňu v exteriéri – altánok s malou botanickou záhradou, v ktorej si deti okrem iného pestujú aj kríčkové ovocie a zeleninu, hmyzie hotely, vtáčie búdky,… Realizáciou tohto projektu sme vybudovali pocitový chodník a bylinkovú špirálu, o ktoré sme doplnili už existujúcu externú ekoučebňu a dali deťom nové možnosti na objavovanie a vzdelávanie v oblasti životného prostredia.

 

 

 Nadácia Telekom – Knižnica v exteriéri

 

Autor projektu: Ing. Katarína Mészárosová

Zamestnanec: Martin Sasko                                      

Termín realizácie: apríl 2019 – jún 2019     

Získaný grant vo výške 1000,-€

Na školskom dvore sme vlastnými silami v rámci brigády rodičov a priateľov detí navštevujúcich MŠ vybudovali knižnicu v prírode, a to vybudovaním knižnej búdky s lavičkami, a posunuli tak čítanie za hranice bežného sedenia v knižnici alebo edukačnej miestnosti smerom do exteriéru. V prípade pekného počasia tak môžu deti tráviť so svojimi blízkymi vonku na čerstvom vzduchu pri čítaní knižiek. Zámerom bolo tiež doplniť detskú literatúru a  literatúru pre dospelých darmi od rodičov.

 

Nadácia Volkswagen Slovensko – Projekty zamestnancov – Svieť slniečko, len nás nepopáľ!

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová

Zamesnanec: Marcel Tichý                                        

Termín realizácie: jún l 2019 – október 2019     

Získaný grant vo výške 1000,-€

Realizácia projektu ochráni deti pred prudkým slnečným žiarením v jarných a letných mesiacoch, poskytne im priestor na oddych v tieni. Ochladzovanie prehriateho detského organizmu zabezpečujeme pravidelným pitným režimom zvnútra a zvonka využívaním záhradnej sprchy, tzv. hmloviska. Pre väčší komfort detí sme chceli osadiť do areálu pitnú fontánu. Výsledkom projektu je znova o niečo zdravšie a bezpečnejšie prostredie pre deti v našej materskej škole.

 

   Miestny úrad metskej časti Bratislava-Petržalka – Slávnostná akadémia pri príležitosti 30. výročia založenia MŠ Bohrova

 

 

Získaný grant vo výške 500,-€

Z metskej časti Bratislava- Petržalka sme získali finančnú dotáciu na realizáciu Slávnostnej akadémie. 

 

 Bratislavský samosprávny kraj – Individuálna dotácia – Revitalizácia MŠ Bohrova

 

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                        

Termín realizácie: jún 2019 – august 2019

Získaný grant vo výške  2000,-€

Náš projekt “Revitalizácia MŠ Bohrova” mal za cieľ zmodernizovať a zlepšiť prostredie, v ktorom deti predškolského veku trávia väčšinu dňa. Naša materská škola práve tento rok oslávila 30. výročie, kedy prvý krát prešli deti bránami školy. Za tie roky mnohé časti materskej školy už splnili svoj účel a potrebovali renováciu. Vďaka finančnej podpore z BSK sa nám podarilo vymeniť staré sklenené a hlavne už nefunkčné dvere na spoločenskej miestnosti za nové, moderné, posuvné, ktoré nám umožňujú prispôsobiť si priestor miestnosti tak ako potrebujeme. Kryty na radiátory sme volili také, aby prepúšťali dostatok tepla a nezaberali veľký kus priestoru. Takisto sme potrebovali vymeniť lavičky na školskom dvore, lebo pri výmene asfaltu boli staré demontované a nemali sme žiadne. Rok, ktorý sa niesol v znamení osláv otvorenia materskej školy sme spolu s deťmi i rodičmi oslávili spoločným koncertom pre deti a gulášom pre rodičov. S pomocou BSK sa nám podarilo vytvoriť moderný priestor pre výchovu a vzdelávanie tých najmenších.

 

   Miestny úrad metskej časti Bratislava-Petržalka – Spoločne pre dobrú vec

 

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová

Termín realizácie: júl 2019 – október 2019

Získaný grant vo výške 1000,-€

Cieľom projektu “Spoločne pre dobrú vec” bolo pokračovať v už začatej rekonštrukcii edukačno-spoločenskej miestnosti v materskej škole. Miestnosť má multifunkčné využitie a je využívaná denne. Slúži primárne na edukáciou detí, na besedy, vystúpenia pre deti i našich detí… Vďaka finančnej podpore mestskej časti sme vybavili miestnosť LEGO stolíkom, kde si deti presvedčujúci svoju jemnú motoriku, fantáziu a kreativitu. Taktiež sme do tejto miestnosti zaobstarali nové skrine na odkladanie edukačného materiálu. S pomocou Mestskej časti Bratislava-Petržalka sa nám podarilo zmodernizovať priestor pre výchovu a vzdelávanie tých najmenších.

Bratislavský samosprávny kraj – Participatívny rozpočet – Korunovačná cesta

 

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                        

Termín realizácie: september 2019 – december 2019

Získaný grant vo výške 3500,-€

Realizácia nášho projektu bola možná vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraje, kde sme sa žiadali o poskytnutie grantovej dotácie z participatívneho rozpočtu a zo získanej sumy 3 500,- € sme mohli realizovať všetky aktivity vyplývajúce z projektu. Deti navštívili Bratislavský hrad aj hrad Devín, povozili sa po historickom centre mesta vláčikom Blaváčikom, navštívi detské predstavenie v Mestskom divadle P.O.Hviezdoslava. V Mestskom múzeu v Starej radnici sa zoznámili s expozíciou meste Bratislava, v BIBIANE zase strávili tvorivé dopoludnie a videli bábkové divadlo, zúčastnili sa koncertov zameraných na ľudovú tvorivosť. Svoju fantáziu a predstavivosť realizovali v stavbách z Lega (nakúpeného tiež z finančných prostriedkov z BSK), z ktorých si postavili vlastné mesto. Aj vianočné trhy organizované v materskej škole sa niesli v znamení starých remesiel a vlastnoručne vyrobených vianočných ozdôb. Deti sa oboznámili s množstvom kníh, príbehov a povestí o Bratislave, spoznávali zvyky z nášho kraja, pomocou hier, súťaží, tvorivých zadaní riešili špecifiká nášho regiónu. Možno najväčším zážitkom bolo hľadanie korunovačnej cesty priamo v starom meste, kde nás mosadzné korunky na chodníkoch previedli presne tou istou trasou akou išiel po korunovácii nový kráľ.